Staff

Ken-ichiro Mori Professor  Ken-ichiro Mori, moriplast.me.tut.ac.jp

Yohei Abe Associate Professor  Yohei Abe, abeplast.me.tut.ac.jp

Makiko Suzuki Secretary  Makiko Suzuki, suzukiplast.me.tut.ac.jp

Kozo Osakada Professor  Kozo Osakada (Osaka University)

Sei-jiro Maki Professor  Seijiro Maki (Mie University)

Toru Kato Professor  Toru Kato (Ishikawa College of Technology)

Tomoyoshi Maeno Associate Professor  Tomoyoshi Maeno (Yokohama National University)


Doctor 1st

Yuki Nakagawa Yuki Nakagawa, nakagawaplast.me.tut.ac.jp


Master 2nd

Umemiya Ryo Ryo Umemiya, umemiyaplast.me.tut.ac.jp

Yuki Kato Yuki Kato, yuki_katohplast.me.tut.ac.jp

Sakakibara Kazuki Kazuki Sakakibara, sakakibaraplast.me.tut.ac.jp

Sugiura Kai Kai Sugiura, sugiuraplast.me.tut.ac.jp

Mitsuru Nakamura Mitsuru Nakamura, nakamuraplast.me.tut.ac.jp

Yuya Fujisawa Yuya Fujisawa, fujisawaplast.me.tut.ac.jp

Yoshimitsu Murata Yoshimitsu Murata, yoshimitsu_murataplast.me.tut.ac.jp

Ryuji Yonekawa Ryuji Yonekawa, Yonekawaplast.me.tut.ac.jp


Master 1st

Shinnosuke Ishihata Shinnosuke Ishihata, ishihataplast.me.tut.ac.jp

Yuki Shimizu Yuki Shimizu, shimizuplast.me.tut.ac.jp

Kazuma Nakagawa Kazuma Nakagawa, k_nakagawaplast.me.tut.ac.jp

Sadao Miyazawa Sadao Miyazawa, miyazawaplast.me.tut.ac.jp

Takahiro Miyachi Takahiro Miyachi, miyachiplast.me.tut.ac.jp

Satoru Yashima Satoru Yashima, yashimaplast.me.tut.ac.jp


Bachelor 4th

Keisuke Ogawa Keisuke Ogawa, ogawaplast.me.tut.ac.jp

Kouki Komuro Kouki Komuro, komuroplast.me.tut.ac.jp

Kyouhei Sedoguchi Kyouhei Sedoguchi, sedoguchiplast.me.tut.ac.jp

Yuuki Tadamasa Yuuki Tadamasa, tadamasaplast.me.tut.ac.jp

Naotaka Nakamura Naotaka Nakamura, n_nakamuraplast.me.tut.ac.jp

Ryo Hososya Ryo Hososya, hosoyaplast.me.tut.ac.jp

Yuusuke Murai Yuusuke Murai, muraiplast.me.tut.ac.jp

Tatsuya Mori Tatsuya Mori, t_moriplast.me.tut.ac.jp

Takahiro Yamashita Takahiro Yamashita, t_yamashitaplast.me.tut.ac.jp