Staff

Ken-ichiro Mori Professor  Ken-ichiro Mori, moriplast.me.tut.ac.jp

Yohei Abe Associate Professor  Yohei Abe, abeplast.me.tut.ac.jp

Secretary  Kanako Suzukawa, suzukawaplast.me.tut.ac.jp

Kozo Osakada Professor  Kozo Osakada (Osaka University)

Toru Kato Professor  Toru Kato (Ishikawa College of Technology)

Tomoyoshi Maeno Associate Professor  Tomoyoshi Maeno (Yokohama National University)


Doctor 3rd

Yuki Nakagawa Yuki Nakagawa, nakagawaplast.me.tut.ac.jp


Doctor 2nd

Yasutaka Suzuki Yasutaka Suzuki, y-suzukiplast.me.tut.ac.jp


Master 2st

Shinnosuke Ishihata Shinnosuke Ishihata, ishihataplast.me.tut.ac.jp

Yuki Shimizu Yuki Shimizu, shimizuplast.me.tut.ac.jp

Kazuma Nakagawa Kazuma Nakagawa, k_nakagawaplast.me.tut.ac.jp

Sadao Miyazawa Sadao Miyazawa, miyazawaplast.me.tut.ac.jp

Takahiro Miyachi Takahiro Miyachi, miyachiplast.me.tut.ac.jp

Satoru Yashima Satoru Yashima, yashimaplast.me.tut.ac.jp


Master 1st

Kouki Komuro Kouki Komuro, komuroplast.me.tut.ac.jp

Kyouhei Sedoguchi Kyouhei Sedoguchi, sedoguchiplast.me.tut.ac.jp

Naotaka Nakamura Naotaka Nakamura, n_nakamuraplast.me.tut.ac.jp

Ryo Hososya Ryo Hososya, hosoyaplast.me.tut.ac.jp

Yuusuke Murai Yuusuke Murai, muraiplast.me.tut.ac.jp

Takahiro Yamashita Takahiro Yamashita, t_yamashitaplast.me.tut.ac.jp

Yuma Munesada Yuma Munesada, munesadaplast.me.tut.ac.jp

Dai Shicho Dai Zhi Chao, daiplast.me.tut.ac.jp


Bachelor 4th

Yuta Uehara Yuta Uehara, ueharaplast.me.tut.ac.jp

Daisuke Yokoo Daisuke Yokoo, yokooplast.me.tut.ac.jp

Masaya Nishikata Michiya Nishikata, nishikataplast.me.tut.ac.jp

Tomoya Kaido Tomoya Kaido, kaidoplast.me.tut.ac.jp

Takato Maeda Takato Maeda, maedaplast.me.tut.ac.jp

Soichiro Moriyama Soichiro Moriyama, moriyamaplast.me.tut.ac.jp

Hiroki Okada Hiroki Okada, okadaplast.me.tut.ac.jp

Daiki Yoshioka Daiki Yoshioka, yoshiokaplast.me.tut.ac.jp

Yuuki Tadamasa Yuki Tadamasa, tadamasaplast.me.tut.ac.jp